JCP OSAKA Movie

大阪市を廃止する「都構想」に「ノー!」の審判を

2015年04月15日